BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA «EL MON DEL PARANY». VILA-REAL 2019

 

  1. A) MODALITAT: CONCURS TROFEU JOSÉ MARTÍ

 Obres: Cada concursant podrà presentar fins a TRES obres soltes o més en el cas que formen col·lecció. Aquestes podran ser en blanc i negre o en color. Dimensions mínimes de la fotografia 15 x 20 cm muntades sobre paspartú de 40 x 50 cm. Els treballs que no s’adeqüen a aquestes normes seran automàticament rebutjats.

Identificació: En la part de darrere de la fotografia figurarà la paraula CONCURS juntament amb el títol, nom, adreça i DNI de l’autor, així com un telèfon de contacte.

Lliurament de fotografies: El termini d’admissió de les obres finalitzarà el dia 22 d’agost de 2019 a les 14 hores. El lliurament es farà a les oficines d’APAVAL, C/ Josep R. Batalla, 31-A entresòl, 12540 Vila-real; o al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Vila-real, plaça Major, núm. 1; personalment o per correu, sempre a ports pagats.

Premis:

1r Premi: 300 € AJUNTAMENT de VILA-REAL.

2n Premi: 200 € APAVAL .

3r Premi: 100 € FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL.

 

El Jurat podrà concedir tots els accèssits que estime oportuns en cada categoria.

Jurat: Serà designat per l’organització i estarà format per persones relacionades amb el món del parany o de la fotografia.

El veredicte del Jurat serà inapel-lable i es farà públic la setmana de les festes patronals de la Mare de Déu de Gràcia.

Observacions:

– Cap autor tindrà opció a més d’un premi.

– Les obres premiades restaran en poder de l’organització, que podrà fer-ne ús de la forma que considere més adient, sempre citant l’autor.

– Les obres no premiades podran ser retirades, a les oficines d’APAVAL, del 9 de setembre de 2019 endavant, amb un termini màxim de 30 dies

(les obres no retirades dins d’aquest termini quedaran en propietat de l’organització).

– L’organització tindrà cura, en tot moment, dels treballs presentats i no es farà responsable de les possibles pèrdues o deterioraments que puguen sofrir.

– La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

 Exposició: Tindrà lloc durant la setmana de festes del 31 d’agost al 8 de setembre de 2019 a la Casa de l’Oli, plaça de Mossén Ballester, núm. 1, de Vila-real, en horari de 19 a 21 hores.

 

  1. B) MODALITAT: MOSTRA

Per a aquesta modalitat es podran presentar un màxim de TRES obres per participant, en blanc i negre o en color. Dimensions lliures, però han d’anar muntades sobre paspartú de 40 x 50 cm. En la part de darrere ha de figurar la paraula MOSTRA, el nom, cognoms, adreça i telèfon del propietari. També es podran fer constar aquelles observacions (lloc, data, personatges, etc.) que hom estime adients.

El lloc de lliurament serà el mateix que per al concurs (vegeu l’apartat Lliurament de fotografies). Totes les obres seran tornades en finalitzar la mostra.

NOTA: L’organització no es fa responsable en el cas de pèrdua, robatori o qualsevol altra circumstància accidental que poguera ocórrer.

 

 

  1. A) MODALIDAD: CONCURSO TROFEO JOSÉ MARTÍ

Obras: Cada concursante podrá presentar hasta TRES obras sueltas o más en el caso que formen colección. Estas podrán ser en blanco y negro o en color. Dimensiones mínimas de la fotografía 15 x 20 cm montadas sobre paspartú de 40 x 50 cm. Los trabajos que no se adecuen a estas normas serán automáticamente rechazados.

Identificación: En la parte de detrás de la fotografía figurará la palabra CONCURSO junto con el título, nombre, dirección y DN del autor, así como un teléfono de contacto.

Entrega de fotografías: El plazo de admisión de las obras finalizará el día 22 de agosto de 2019 a las 14 horas. La entrega se hará en las oficinas de APAVAL, C/ José Ramón Batalla, 31-A entresuelo, 12540 Vila-real; o en el registro de entrada del Ayuntamiento de Vila-real, plaza Mayor, núm. 1; personalmente o por correo, siempre a portes pagados.

Premios:

1er Premio: 300 € AYUNTAMIENTO de VILA-REAL.   

2º Premio: 200 € APAVAL. 

3º Premio: 100 € FUNDACIÓN CAJA RURAL VILA-REAL.

 

El Jurado podrá conceder todos los accésits que estime oportunos en cada categoría.

Jurado: Será designado por la organización y estará formado por personas relacionadas con el mundo del parany o de la fotografía. El veredicto del Jurado será inapelable y se hará público la semana de las fiestas patronales de la Virgen de Gracia.

Observaciones:

– Ningún autor tendrá opción a más de un premio.

– Las obras premiadas quedarán en poder de la organización, que podrá hacer uso de ellas de la manera que considere más adecuada, siempre citando al autor.

– Las obras no premiadas serán retiradas en las oficinas de APAVAL, del 9 de septiembre de 2019 en adelante, y con plazo de 30 días (las obras no retiradas dentro de este plazo quedarán en propiedad de la organización).

– La organización tendrá cuidado, en todo momento, de los trabajos presentados y no se hará responsable de las posibles pérdidas o deterioros que puedan sufrir.

– La participación en este concurso supone la plena aceptación de estas bases.

Exposición: Tendrá lugar durante la semana de fiestas del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2019 en la Casa de l’Oli, plaza Mossén Ballester, nº 1, de Vila-real, en horario de 19 a 21 horas.

 

  1. B) MODALIDAD: MUESTRA

Para esta modalidad se podrán presentar un máximo de TRES obras por participante, en blanco y negro o en color. Dimensiones libres, pero irán montadas sobre paspartú de 40 x 50 cm. En la parte de atrás figurará la palabra MUESTRA, el nombre, apellidos, dirección y teléfono del propietario. También se podrán hacer constar aquellas observaciones (lugar, fecha, personajes, etc.) que cada uno considere convenientes. El lugar de entrega será el mismo que para el concurso. (Ver apartado Entrega de fotografías). Todas las obras serán devueltas al finalizar la muestra.

NOTA: La organización no se hace responsable en el caso de pérdida, robo o cualquier otra circunstancia accidental que pudiera ocurrir.